WeChat lương và Alipay

Bây giờ có thể trả bằng lương WeChat và Alipay tại các cửa hàng hoặc trực tuyến.

đám đông

đám đông

đám đông